Adatvédelmi irányelvek (GDPR)

Adatvédelmi irányelvek

I. Általános rendelkezések

1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) rendeletének megfelelően a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése alapján a személyes adatok adatkezelője aFITAGO s.r.o. személyében, székhelye: Prušánská 122, 69101, Moravský Žižkov Csehország, Cégazonosítószám: 09984402, Adószám: CZ09984402 (a továbbiakban: „ adatkezelő").

2. Az adatkezelő elérhetősége:
cím:Prušánská 122, 69101, Moravský Žižkov Csehország
email: info@fitami.hu
telefonszám: +420 776 601 976

3. Személyes adatnak minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét identitása alapján.

4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi felelős személyt.

II. A gyűjtött személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat gyűjt, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítésével kapcsolatban szerzett meg.

2. Az adatkezelő gyűjti az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű okai és céljai

1. A személyes adatok feldolgozásának törvényes okai a következők:
- az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
- az adatkezelő közvetlen marketingtevékenység végzéséhez kapcsolódó jogszerű érdeke (különösen a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
- az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett, közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel terméket vagy szolgáltatást.

2. A személyes adatok feldolgozásának céljai:
- az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatából eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához nélkülözhetetlenek (név és szállítási cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adatkezelő nem teljesítheti a megrendelést,
- kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

3. Az adatkezelő nem hoz automatikusan egyedi döntést a GDPR 22. cikke értelmében.

IV. A személyes adatok megőrzési idejének meghatározása

1. Az adatkezelő a személyes adatokat a következő ideig tárolja:
- az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 éves időtartamra),
- a személyes adatok marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását megelőzően, de legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.

2. A megőrzési határidő lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a következők:
- a szerződés szerinti termékek / szolgáltatások / fizetések teljesítésében részt vevő személyek,
- a webáruház működtetésével kapcsolatos szolgáltatások (hosting) és egyéb, a webáruház működtetésével kapcsolatos szolgáltatások, nyújtása,
- marketingszolgáltatók.

2. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítja. A személyes adatok harmadik országokban lévő címzettjei mailing / cloud szolgáltatók.

VI. Milyen jogai vannak

1. A GDPR feltételei szerint Ön a következő jogokkal rendelkezik:
- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
- a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján,
- a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján,
- a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
- a GDPR 20. cikke szerinti adatátvitelhez való jog,
- az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus módon az adatkezelőnek a jelen Feltételek I. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.

2. Jogában áll panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. Személyes adatok védelme

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden szükséges technikai és szervezési jellegű intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelés elküldésével megerősíti, hogy tisztában van az adatvédelmi szabályzat feltételeivel, és ezeket teljes egészében elfogadja.

2. Ezeket a feltételeket elfogadja azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bejelöli a beleegyező négyzetet. A beleegyező nyilatkozat kipipálásával megerősíti, hogy tudatában van az adatvédelmi szabályzattal, és azt teljes egészében elfogadja.

3. Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az Adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az Ön által az Adatkezelőnek megadott e-mail címre is.

Jelen feltételek 2022. május 22-én lépnek hatályba.